Các lựa chọn về chính sách nhằm thúc đẩy hệ thống cung ứng giống ở Việt Nam. Tóm Tắt Khuyến Nghị Chính Sách 1.

Citation: International Potato Center. 2021. Các lựa chọn về chính sách nhằm thúc đẩy hệ thống cung ứng giống ở Việt Nam. Tóm Tắt Khuyến Nghị Chính Sách 1. Lima: Peru: International Potato Center. 4 p.
2021-04-30
CROP AND SYSTEMS SCIENCES CSS, IMPACT ASSESSMENT, INCLUSIVE GROWTH, SEED SYSTEMS
VIETNAM

brief